Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

Klachtenregeling De Zwart & Jongbloets gerechtsdeurwaarders conform het bepaalde in titel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

1. Algemene bepalingen

Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij De Zwart & Jongbloets, hierna te noemen Z&J over de wijze waarop de maatschap zich heeft gedragen, werkzame personen bij Z&J daarbij inbegrepen. Z&J zorgt voor een correcte behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar handelen. Z&J zal in alle voorkomende gevallen in eerste instantie trachten de klacht direct (mondeling) af te wikkelen, en met de klager tot overeenstemming te komen ter voorkoming van de hierna te omschrijven procedure.

2. Behandeling van schriftelijke klachten.

De schriftelijke klacht wordt ondertekend verzonden, per post of per email en bevat ten minste: - De naam en het adres van de klager - De dagtekening - De omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht De klacht dient opgesteld te worden in de Nederlandse taal.

3. Ontvangstbevestiging

Z&J bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk, per email of per post, en wel binnen 4 dagen na ontvangst.

4. Klachtenbehandeling

Binnen de organisatie van Z&J zijn P.J. de Zwart en B.A.J. Jongbloets belast met de behandeling van de ingediende klachten.

5. Afschrift aan aangeklaagde

Aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift met bijlagen ter hand gesteld.

6. Termijnen

De klacht wordt binnen 2 weken na ontvangst afgehandeld.

7. Klachtafdoening

Z&J stelt klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij: De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

8. Klachtenregister

Z&J draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten.

9. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking per 16 augustus 2012.