b De Zwart & Jongbloets: de deurwaarder voor uw incasso zaken. Wij helpen u met uw openstaande facturen

Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

De Zwart & Jongbloets begrippenlijst


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

A

aanzegging, mededeling van de ene partij aan de andere d.m.v. een exploot;
aanzegging ontruiming, zie ontruiming;
absolute competentie, zie competentie;
akte van cessie, zie cessie;
akte van dading, zie dading;
ambtshandeling, een ambtelijke handeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarder waarvan hij een akte opmaakt, b.v. dagvaarding, betekening, beslag. In de wet wordt op verschillende plaatsen aangegeven tot het doen van welke handelingen de deurwaarder bevoegd is, met name in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet;
A-nummer, het nummer waaronder een persoon ingeschreven staat bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ofwel het bevolkingsregister, iedereen heeft een eigen uniek nummer;


terug B

baten, geldelijk voordeel, positieve bestanddelen van een vermogen;
beneficiair aanvaarden van een nalatenschap, het aanvaarden van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dit betekent meestal dat de nalatenschap (erfenis) alleen wordt aanvaard als er na het opmaken van een staat van baten en schulden een positief saldo overblijft;
beslag roerende/onroerende zaken, het ten uitvoerleggen van een titel (b.v. een vonnis of een beschikking) door het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan een schuldenaar, waarna deze vervolgens in het openbaar kunnen worden verkocht. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarder die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;
beslag op inkomsten, het ten uitvoerleggen van een titel door het leggen van beslag onder een derde (derdenarrest) op de inkomsten van een schuldenaar, waardoor de inkomsten boven de beslagvrije voet niet meer aan de schuldenaar toekomen. Het gedeelte boven de beslagvrije voet wordt rechtstreeks aan de deurwaarder overgemaakt die het eerste beslag heeft gelegd. Als er meer beslagen worden gelegd, verdeelt de eerste beslaglegger de gelden. De ontvangen gelden worden naar rato van de vordering verdeeld. Voorbeelden van inkomsten: loon uit arbeid, pensioen of uitkering. Geen beslag is mogelijk op b.v. kinderbijslag of studiefinanciering, bovendien geldt een beslagvrije voet, het beslag wordt gelegd door de deurwaarder die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;
beslagvrije voet, het gedeelte van het inkomen dat ter beschikking blijft van een beslagene, zodat hij kan voorzien in de kosten van levensonderhoud, alles wat boven de beslagvrije voet wordt verdiend, wordt ingehouden ten behoeve van de beslaglegger;
besloten vennootschap (BV) , een organisatie die zelfstandig deelneemt aan het economisch en juridisch verkeer met een eigen, afgescheiden vermogen, een bv is een rechtspersoon, het vermogen is onderverdeeld in aandelen die in handen zijn van een of meer personen. Wie de aandeelhouders zijn is na te gaan in het aandelenregister (en in het handelsregister);
betalingsregeling, een regeling waarbij een schuldenaar zich verbindt tot het betalen van het totaalverschuldigde in termijnen, de opdrachtgever verbindt zich tegelijkertijd om genoegen te nemen met betaling in termijnen mits de regeling stipt wordt nagekomen.
betekenen, het door een deurwaarder ter kennis brengen en achterlaten van een door hem opgemaakte akte ofwel exploot aan het adres van schuldenaar, het is een ambtelijke handeling;
betekening, (exploot van -) het door een deurwaarder ter kennis brengen en achterlaten van b.v. een vonnis of dwangbevel aan de schuldenaar, het is een ambtelijke handeling;
bevel, (in de deurwaarderspraktijk) ambtelijke handeling door een deurwaarder waarbij letterlijk bij exploot het bevel wordt gedaan om binnen een (in de wet) bepaalde termijn iets te doen b.v. te ontruimen en/of te betalen of juist iets niet te doen (b.v. overlast veroorzaken);
bevolkingsinformatie, informatie uit de Gemeentelijke Basis Adminstratie (GBA) betreffende verblijfsgegevens van een natuurlijk persoon. Bij uitgebreide informatie zijn tevens opgenomen geboortedatum, huwelijksgegevens en historische verblijfsgegevens;
buitengerechtelijke fase, de fase buiten rechte, d.w.z. vóór een gerechtelijke procedure. In de buitengerechtelijke fase vóór de procedure wordt geprobeerd door middel van schriftelijk en telefonisch contact een schuldenaar te bewegen het door hem verschuldigde te betalen hetzij ineens, hetzij in termijnen;
buitengerechtelijke kosten, kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt;
buitengerechtelijke schuldsanering; hiervan is sprake als een persoon of een instantie de schulden, de uitgaven en de inkomsten van een debiteur op een rijtje zet en probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen, het doel is te bereiken dat een debiteur voor al z'n schulden een oplossing vindt en door totale of gedeeltelijke aflossing uiteindelijk weer schuldenvrij is, zie voor verdergaande schuldsanering: gerechtelijke schuldsanering;


terug C

cessie, akte van -, akte waarbij de overdracht van een schuld of vordering aan een ander plaatsvindt;
civiele procedure, het voorleggen van een geschil aan de rechter;
commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma met één of meer stille vennoten, dit zijn vennoten die alleen geld inbrengen in de vennootschap maar die zich niet bemoeien met de gang van zaken en niet verantwoordelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;
comparitie van partijen, zitting die bepaald wordt door de (kanton)rechter waarop partijen zelf dienen te verschijnen (eventueel met hun gemachtigden) om nadere inlichtingen te verschaffen en om te proberen of het tussen hen bestaande geschil op minnelijke wijze is op te lossen;
competentie, absolute competentie: welke soort rechter is bevoegd (Kantonrechter, Arrondissementsrechtbank, Hof, Hoge Raad)?; relatieve competentie: de rechter in welke plaats is bevoegd (b.v. Rotterdam, Den Haag, Maastricht)?
conclusie van antwoord, het verweer van een gedaagde partij in een gerechtelijke procedure;
conclusie van repliek, reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij;
conclusie van dupliek, reactie van de gedaagde partij op de conclusie van repliek van de gedaagde partij;
conservatoir beslag, het beslag dat tot doel heeft verhaalsobjecten veilig te stellen in het geval dat er nog niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject, via een advocaat wendt men zich tot de President van de rechtbank om verlof te krijgen voor conservatoir beslag (beschikking)
constatering, een vaststelling door een deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering. Een proces-verbaal van constatering kan b.v. dienen als (aanvullend) bewijsstuk;
convenant, overeenkomst, b.v. een echtscheidingsconvenant, een overeenkomst waarin ex-echtgenoten hun afspraken neerleggen omtrent allerlei zaken die de echtscheiding betreffen zoals alimentatie, bezoekregeling kinderen, verdeling schulden en baten, let op: een convenant heeft slechts werking tussen de partijen die de overeenkomst sluiten;
conventie, eis in conventie ofwel de vordering, tegenhanger is de eis in reconventie ofwel de tegeneis, de vordering wordt ingesteld bij dagvaarding, de gedaagde heeft de mogelijkheid om in dezelfde procedure tegelijk met het indienen van zijn verweer een tegenvordering in te stellen, de gedaagde dient dan een 'conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie' in, uiteindelijk neemt de rechter een beslissing op de eis en de tegeneis, hij wijst dus vonnis in conventie en in reconventie;
cumulatief beslag, hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd op hetzelfde object, b.v. op het loon. De bedragen waarvoor in de verschillende zaken beslag wordt gelegd worden bij elkaar opgeteld waarna de eerste beslaglegger verdeelt naar rato.


terug D

dading, akte/proces-verbaal van dading, term die eigenlijk in het Burgerlijk Wetboek inmiddels is vervangen door de term 'vaststellingsovereenkomst' een overeenkomst tussen partijen waarbij zij op minnelijke wijze een geschil beëindigen, een dading kan zowel in als buiten een procedure tot stand komen, in een procedure kan de dading door de rechter worden bekrachtigd, in dat geval levert de dading een executoriale titel op;
dagvaarding, (ook wel: exploot van dagvaarding), de oproep bij exploot om voor de rechter te verschijnen op een in het exploot vermelde plaats en tijd, in de dagvaarding wordt de rechter verzocht om de schuldenaar te veroordelen om iets te toen of juist niet te doen, de dagvaarding is de inleiding tot een civiele procedure;
derdenarrest, derdenbeslag, het leggen van beslag door een deurwaarder op zaken (b.v. inkomen of bankrekening) van de schuldenaar die zich onder een derde bevinden, het leggen van beslag onder een derde is een ambtelijke handeling waarvan de deurwaarder een proces-verbaal opmaakt;
descente, gerechtelijke plaatsopneming, de rechter bepaalt in dat geval in een procedure dat hij de plaats waar het geschil betrekking op heeft zal bezichtigen om zich een beter oordeel te kunnen vormen;
deurwaarder, gerechtelijk ambtenaar die belast is met specifiek in de wet omschreven taken, waartoe slechts hij bevoegd is (b.v. het uitbrengen van een dagvaarding, de tenuitvoerlegging van een vonnis) een deurwaarder wordt benoemd in een bepaalde standplaats (b.v. Kantongerecht Rotterdam of Rechtbank Den Haag) door de Koningin;
een kandidaatdeurwaarder is geslaagd voor het examen kandidaat deurwaarder;
een toegevoegd kandidaat-deurwaarder is zelf niet benoemd door de Koningin, maar hij is toegevoegd aan een benoemde deurwaarder onder wiens verantwoordelijkheid hij de deurwaarderstaken uitvoert, een toevoeging wordt verleend door de Minister van Justitie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode;
deurwaardersreglement, inmiddels buiten werking, vervangen door de gerechtsdeurwaarderswet
dwangbevel, een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door de overheid en semi-overheid worden uitgevaardigd;


terug E

Edelachtbare Heer (of Vrouwe) , titel waarmee een rechter wordt aangeschreven in een brief en waarmee een rechter wordt aangesproken in de rechtszaal;
eenmanszaak, een onderneming waarbij het prive-vermogen en het vermogen van de zaak van de ondernemer een geheel vormen, schuldeisers kunnen zich op het totale vermogen verhalen, inschrijving in het handelsregister is noodzakelijk;
executie, tenuitvoerlegging van een vonnis of van een dwangbevel;
executiegeschil, een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel, b.v. een vonnis, als de geëxecuteerde het niet eens is met de tenuitvoerlegging kan hij zich wenden tot de Rechtbank, daar wordt de zaak niet inhoudelijk nog eens worden beoordeeld, er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is;
executoriaal beslag, het ten uitvoerleggen van een titel door beslag, beslag is mogelijk op roerende en onroerende zaken, onder schuldenaar zelf of onder derden (b.v. op loon, uitkering etc). Naast executoriaal beslag onderscheidt men conservatoir beslag;
executoriale fase, de fase waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vonnis, beschikking, authentieke akte of dwangbevel;
executoriale titel, een ten uitvoer te leggen titel, een titel is b.v. een uitspraak van een rechter neergelegd in een vonnis of een beschikking, ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan ‘In naam des Konings /in naam der Koningin”
exploot (ook wel exploit, spreek uit 'exploot'), een door een deurwaarder opgesteld en ondertekend stuk (akte), waarin een ambtelijke handeling van de deurwaarder is vastgelegd, b.v. dagvaarding: de oproep om voor de rechter te verschijnen; betekening: het overhandigen en achterlaten van een vonnis ter kennisneming aan de schuldenaar aan diens adres;


terug F

faillissement, situatie waarin een schuldenaar heeft opgehouden zijn verplichtingen te kunnen nakomen en waarin na vaststelling daarvan door de rechtsbank een curator wordt benoemd voor de afwikkeling van het faillissement, beslagen vervallen;
faillissementsrekest, verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement van een natuurlijk persoon of onderneming uit te spreken;
faillissementsrequest, zie faillissementsrekest;


terug G

Gemeentelijke basisadministratie (GBA) , de administratie waarin iedere gemeente de gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen), GBA-gegevens worden niet zomaar aan derden verstrekt i.v.m. privacy, aan deurwaarders worden de gegevens wel verstrekt, uitsluitend ten behoeve van ambtshandelingen. Er is dan immers sprake van een algemeen belang, namelijk dat geschillen aan de rechter kunnen worden voorgelegd en daarvoor zijn juiste adresgegevens onontbeerlijk;
gerechtelijke fase, de procedure voor een rechter, de gerechtelijke procedure begint meestal met een dagvaarding en eindigt meestal met een vonnis;
gerechtelijke instanties, Kantongerecht, Arrondissementsrechtbank, Hof, Hoge Raad;
gerechtelijke schuldsanering, wettelijke regeling die het mogelijk maakt dat een debiteur na inventarisatie en (gedeeltelijke) aflossing van zijn schulden na verloop van een door de rechter vastgestelde periode met een schone lei verder kan zonder achtervolgd te worden door 'oude' schulden, schuldeisers kunnen worden gedwongen om met een gedeeltelijke betaling of helemaal geen betaling van de schuld genoegen te nemen;
Gerechtsdeurwaarderswet, wet waarin het ambt van deurwaarder is geregeld, de bevoegdheden, verplichtingen, benoeming en ontslag, nevenwerkzaamheden, tuchtrechtspraak, enz.
griffie, griffier, verzorgt de administratie van het (kanton)gerecht, waaronder het gereedmaken en verzenden van de vonnissen, bijhouden van de zittingsdatum;
griffierecht, een vast recht dat voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten van de rechter, de griffie enz.;
grosse, een origineel vonnis, meestal te herkennen aan andersgekleurde stempels 'in naam der koningin' of een originele paraaf of handtekening;


terug H

hernieuwd bevel, bevel dat dient te worden gedaan omdat het vorige bevel dateert van meer dan een jaar geleden, hernieuwd bevel is dan voorgeschreven bij ontruimingsvonnissen en beslag onroerend;
herstelexploot, een exploot dat wordt uitgebracht om een eerder exploot waarin een fout is gemaakt te herstellen, het herstelexploot dient te worden uitgebracht vóór de dag waartegen oorspronkelijk is opgeroepen, de oproepingstermijnen dienen opnieuw in acht te worden genomen;
hoger beroep, wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een 'hogere' rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren, om tegen b.v. de uitspraak van een lagere rechter hoger beroep in te stellen;
hoofdelijke aansprakelijkheid, iemand die hoofdelijk aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld, dat betekent dat ieder van de hoofdelijk aansprakelijken individueel voor het geheel kan worden aangesproken, b.v. twee personen hebben met elkaar een rekening bij een bank, er is bij de overeenkomst bepaald dat beide schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn, er ontstaat een debetsaldo, de ene schuldenaar heeft geen geld, de ander wel, de bank kan het debetsaldo geheel op de ene schuldenaar verhalen, de schuldenaar die in dit geval de gehele schuld betaalt, heeft vervolgens een vorderingsrecht op de andere schuldenaar voor wat betreft de helft van de schuld;


terug I

informatie UWV/GSD/Werkgever, het informeren bij genoemde uitkerende instanties of de schuldenaar die krachtens vonnis tot betaling gehouden is, een uitkering geniet;


terug K

kandidaat-deurwaarder, zie deurwaarder;
kantonrechter, rechtsprekend bij het kantongerecht, onder meer bevoegd tot kennisneming van burgerlijke zaken tot € 5.000,- en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst, in die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering; De Kantonrechter is opgegaan in de Rechtbank. Voor kantonzaken dient gedagvaard te worden: De Rechtbank te .., sector kanton, locatie …
kantongerecht, het gerecht waar de kantonrechter recht spreekt, zie kantonrechter;
kort geding, een korte procedure bij de President van de Rechtbank die gericht is op het treffen van een voorlopige voorziening, het moet gaan om een zaak die geen nader uitstel kan hebben en dus spoedeisend is, een kort geding is niet gericht op een definitieve uitspraak over wie in zijn recht staat, meestal leggen partijen zich echter wel bij de uitspraak neer, zonder een zogenaamde 'bodemprocedure' te beginnen, dat is een procedure waarin over de zaak in al haar onderdelen wordt beslist;


terug M

maatschap, een samenwerkingsvorm van twee of meer mensen met het doel gezamenlijk voordeel te behalen, In de regel bindt de handelende maat alleen zichzelf bij het aangaan van een overeenkomst, uitzonderingen hierop (waarbij iedere maat voor een gelijk deel kan worden aangesproken): als de maten de handelende maat een volmacht gaven, als de maatschap voordeel heeft van de handeling, als de maten samen optraden;
ministerieplicht, een deurwaarder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een ambtshandeling waartoe alleen hij bevoegd is, behoudens uitzonderingen;


terug N

naamloze vennootschap (NV) , een organisatie die zelfstandig deelneemt aan het economisch en juridisch verkeer met een eigen, afgescheiden vermogen, een NV is een rechtspersoon, het vermogen is onderverdeeld in aandelen, er is echter niet na te gaan in welke handen zich die aandelen bevinden;
nasalaris procureur, bedrag waarop een advocaat aanspraak kan maken, ter vergoeding van de werkzaamheden die door hem na het vonnis worden verricht, komt ten laste van de in het ongelijk gestelde partij;
natuurlijk persoon, mens van vlees en bloed, te onderscheiden van rechtspersonen;


terug O

onroerende zaken, grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn;
ontruimen, het ten uitvoerleggen van een vonnis waarin de schuldenaar is veroordeeld tot ontruiming, een veroordeelde schuldenaar die geen gehoor geeft aan het bevel te ontruimen kan gedwongen worden ontruimd, tot ontruiming is slechts een deurwaarder bevoegd (artikel 556 lid 1 Rv), desnoods met behulp van de 'sterke arm' (politie);
ontruiming aanzeggen, het aan de schuldenaar (bij exploot) mededelen van de datum waarop (gedwongen) ontruiming zal plaatsvinden, het aanzeggen wordt vooraf gegaan door het plannen van datum en tijdstip van een ontruiming nadat opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven, de planning omvat het maken van afspraken met opdrachtgever (voor de aanwezigheid van een slotenmaker), politie, verhuizers (daadwerkelijke ontruimers van de woning), Burgemeester en Wethouders (artikel 557 lid 1 en 444 lid 2 Rv), gemeente (voor wat betreft het afvoeren van alles wat op de openbare weg wordt gezet,; de schuldenaar wordt, bij exploot op de hoogte gesteld van de datum en tijdstip waarop de ontruiming zal plaatsvinden;
ontruimingsvonnis, (zie ook vonnis) vonnis waarin de schuldenaar wordt veroordeeld de door hem gehuurde onroerende zaak (b.v. woning, bedrijfsruimte) te ontruimen;
openbaar exploot, een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon-of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant, de oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden;
in het geval dat er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in het buitenland, wordt het exploot ook betekend bij het parket, daar zendt men het aan het Ministerie van Buitenlandse zaken, de deurwaarder zendt een exemplaar van het exploot per aangetekende brief naar het werkelijke verblijf van de betrokkene;
overbetekening, een overbetekening is de ambtelijke handeling van de deurwaarder, waarbij hij aan de schuldenaar of derden kenbaar maakt b.v. dat hij beslag heeft gelegd en waarop het beslag is gelegd;
overwaarde (bij onroerende zaken), hiervan is sprake als de waarde van de onroerende zaak hoger is dan de daarop gevestigde hypothe(e)k(en), dat betekent dat er na verkoop van de onroerende zaak en aflossing van de hypotheek en aftrek van kosten geld overblijft, beslag op onroerende zaken heeft meestal dan ook alleen zin als er sprake is van overwaarde.


terug P

parate executie, het recht van executie volgt rechtstreeks uit de wet parket, kantoor van het openbaar ministerie;


terug R

rechtsmiddel, een middel waarmee de uitspraak van een rechter kan worden aangetast, de mogelijkheid om een rechtsmiddel te gebruiken is meestal aan een wettelijke termijn gebonden, indien binnen die termijn het rechtsmiddel wordt aangewend wordt de zaak opnieuw in behandeling genomen, voorbeelden van rechtsmiddelen: hoger beroep, verzet, cassatie, derdenverzet;
rechtspersonen, organisaties die zelfstandig aan het economische en juridische verkeer deelnemen, zij hebben zelfstandig rechten en zijn aan te spreken op hun verplichtingen;
reconventie, eis in reconventie ofwel tegenvordering, zie conventie;
registergoederen, goederen waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in het daartoe bestemde register vereist is n.l. onroerende zaken, in Nederland te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen, octrooien, recht op modellen;
relatieve competentie, zie competentie;
repertoire, de lijst waarop de deurwaarder bijhoudt op welke datum en aan welk adres hij een exploot heeft achtergelaten, ook wordt vermeld aan wie het exploot is achtergelaten (in persoon, huisgenoot, envelop) roerende zaken, stoffelijke objecten (dingen);
rolbericht, door de roladministratie aan de opdrachtgever gezonden bericht omtrent hetgeen zich op de zitting voor de rechter heeft afgespeeld, wat de eerstvolgende zittingsdatum is, welke van de partijen dan aan zet is en wat die partij dan moet doen;
rolzaken, zaken die op de rol staan, het betreft zaken in de procedure waarin de dagvaarding is uitgebracht en waarin nog geen uitspraak is gedaan door de (kanton)rechter, met andere woorden 'de procedure is aanhangig';
royement, - van een procedure, de procedure wordt beëindigd zonder dat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter, dit gebeurt in gevallen dat partijen een schikking overeenkomen of waarin eenvoudig wordt overeengekomen om niet verder te procederen;
royement, - van een beslag, een beslag wordt doorgehaald b.v. bij beslag onroerende zaken, het beslag vervalt dan;
Rv, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het wetboek waarin onder meer regels worden gegeven over de wijze waarop civiele procedures plaatsvinden en op welke wijze vonnissen van rechters dienen te worden ten uitvoer gelegd.


terug S

salaris gemachtigde, het salaris van de gemachtigde in een procedure, het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander, de hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht, er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft de bevoegdheid het salaris te matigen, het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium;
schuldsanering, zie wettelijke en buitengerechtelijke schuldsanering;
sommatie, een mondelinge of schriftelijke mededeling, waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn (b.v. tien dagen) ergens aan moet zijn voldaan, b.v. een sommatie tot betaling of een sommatie tot het weghalen van een schotelantenne, let op: i.v.m. bewijs is schriftelijk sommeren belangrijk;
stichting, een rechtspersoon, een afgescheiden vermogen dat dient om een bepaald in de statuten genoemd doel te verwezenlijken, een stichting dient te worden ingeschreven het handelsregister (stichtingen register);
surseance van betaling, wettelijk uitstel van betaling;


terug T

terme de grace, de rechter kan in een vonnis opnemen dat de huurder nog ten hoogste één maand de tijd krijgt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen, als de huurder dán niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan is de huurovereekomst ontbonden, BW art. 6:1623 n lid 2 toegevoegd kandidaat-deurwaarder, zie deurwaarder;
titel, zie executoriale titel;


terug U

uitvoerbaar bij voorraad, indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (b.v. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld;


terug V

vennootschap onder firma (V.O.F.) , twee of meer vennoten voeren samen een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam, een v.o.f. dient te worden ingeschreven in het handelsregister, een v.o.f. heeft een eigen vermogen, maar is geen rechtspersoon, dat betekent dat schuldeisers van de zaak zich zowel op het vermogen van de zaak als op de privé-vermogens van de vennoten kunnen verhalen, vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden;
vereniging, een organisatie van leden die samen een doel nastreven, een vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid of volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een rechtspersoon met een eigen vermogen en leidt een zelfstandig leven in het juridisch en economisch verkeer, zolang de vereniging niet is ingeschreven bij de KvK zijn de bestuurders van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk;
verklaringsprocedure, (bij derdenbeslag) procedure die kan worden ingesteld bij de rechter om 1) een derde te laten veroordelen om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om verklaring te doen van hetgeen hij onder zich heeft van een schuldenaar of om 2) de juistheid van de afgelegde verklaring te betwisten of om 3) de derde die afgifte weigert van hetgeen hij onder zich heeft tot afgifte te dwingen (artikel 477a Rv);
verschotten, de kosten die zijn gemoeid met de exploten en het griffierecht;
verzet, (in een civiele procedure voor de Kantonrechter), een gedaagde partij die in een procedure niet is verschenen en tegen wie verstek is verleend, heeft de mogelijk in verzet te gaan, dat betekent dat hij op zijn beurt de voormalige eisende partij moet oproepen om alsnog het geschil aan de rechter voor te leggen, de rechter heropent in feite de zaak. verzet moet worden ingesteld binnen veertien dagen nadat de gedaagde met de inhoud van het vonnis bekend is geworden;
verzoekschrift, er is een aantal procedures die niet met een dagvaarding beginnen maar met een verzoekschrift, in de wet tref je in die gevallen meestal de woorden ‘verzoek’ of ‘verzoekschrift’ aan, een verzoekschrift is vormvrij, een voorbeeld is het verzoek tot het vaststellen van de huurprijs van een woning;
vexatoir, oneigenlijke aanwending van rechtsmiddelen of executiemiddelen, een voorbeeld van een vexatoir (spreek uit vexatoor) beslag is 'verkapt' loonbeslag, door beslag te leggen op een bankrekening op de dag dat loon of uitkering op de rekening wordt bijgeschreven, op die manier zouden de wettelijke bepalingen omtrent de beslagvrije voet kunnen worden omzeild, dat is natuurlijk niet de bedoeling, bankbeslag wordt dan oneigenlijk gebruikt, met andere woorden, is vexatoir;
vonnis, (in een civiele procedure) uitspraak van een rechter waarin een geschil tussen partijen wordt beslecht, in de deurwaarderspraktijk betreft het meestal een veroordeling van een gedaagde partij tot betaling van een geldsom en/of b.v. ontruiming;
voorraad, zie uitvoerbaar bij voorraad;


terug W

Weledelgestrenge, aanschrijftitel voor een meester in de rechten, het betreft iemand met mr. voor zijn naam (b.v. een advocaat)
wettelijke schuldsanering, (ofwel gerechtelijke schuldsanering) neemt zoveel mogelijk de plaats in van het faillissement van natuurlijke personen, bedoeling is dat de natuurlijke persoon na het voltooien van een saneringsplan in drie jaar schuldenvrij is,


terug Z

zaken, (in juridische zin) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten;